Stanovisko OS DOSIA k návrhu reformy daňového systému – Věcný záměr pro rok 2010 z MF ČR

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy se zásadně a plně ztotožňuje s věcnými připomínkami Odborového sdružení železničářů k věcnému návrhu zákona o daních z příjmů vypracovaného MF ČR, včetně zpracované argumentace a připojuje se k nesouhlasnému stanovisku zaslanému na Ministerstvo financí ČR a na Ministerstvo dopravy ČR.

Praha, 15.10.2008
Č.j.: S/227/08

Jan Rejský
předseda Odbor 4svazu